Vedtægter

§.1. Klubbens navn er KONDI-KLUB 74
Hjemsted Odense Kommune fortrinsvis S og SV
Stiftelsesdato 13. juni 1974

§.2. Formål:
Formål med foreningen er gennem gymnastik og anden form for motion, at give børn, unge og voksne mulighed for kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§.3. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, med fuldmagt til kassereren at kunne hæve max. kr. 4.000

§.4. Tilslutning:
Foreningen kan være tilsluttet DGI FYN.

§.5. Generalforsamling:
Hvert år afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned, og der indvarsles mindst 14 dage før afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af januar måned.
Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved Force Majeure kan generalforsamlingen afholdes elektronisk.

Alle medlemmer har indflydelse på valg.

Afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Ved vedtægts ændringer skal mindst 60% af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemme for vedtægts ændringerne.
Er dette ikke tilfældet, kan vedtægts ændringerne herefter vedtages på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.
Indvarsling skal ske mindst 8 dage før afholdelsen, og afholdes senest 1 måned efter at bestyrelsen har modtaget eller vedtaget en sådan begæring.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Formandens beretning
Pkt. 3. Forlæggelse af regnskab og budget
Pkt. 4. Eventuelle vedtægts ændringer
Pkt. 5. Indkomne forslag
Pkt. 6. Valg af formand/kasserer
Pkt. 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 8. Valg af revisor
Pkt. 9. Valg af bestyrelses suppleant/revisorsuppleant
Pkt. 10. Valg til udvalg
Pkt. 11. Eventuelt

§.6. Dirigent D
Dirigenten udpeges blandt de fremmødte.

§.7. Regnskab
Regnskab følger kalenderåret
Kontingent fastlægges af generalforsamlingen under budgetforhandlingen og opkræves en gang årligt.
Medlemmer i kontingentrestance over 2 måneder betragtes som værende udmeldt. Kontrolleres af kasserer 2 måneder efter sæsonstart, som er 1. september.
Ledere, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter er kontingentfri og betragtes som fuldgyldige medlemmer indtil sæsonslutning, som er 31. august.
Regnskabet skal være påtegnet af valgte revisorer.
Ajourført medlemsliste pr. 31.12. skal forefindes på generalforsamlingen. Medlemmer indmeldt efter 31.12 er stemmeberettigede mod fremvisning af gyldigt medlemsbevis

§.8. Valg
Bestyrelse og revisorer vælges blandt klubbens fuldgyldige medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med hensyn til de øvrige bestyrelsesposter.
Alle valg gælder for 2 år.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor afgår i lige år og revisorsuppleanten vælges hvert år.
Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor afgår i ulige år og revisorsuppleanten hvert år.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen – suppleant 1. vælges på lige år og suppleant 2. vælges på ulige år.
Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som vælges hvert år.
Ved force majeure kan bestyrelsen udpege suppleanten for et bestyrelsesmedlem eller suppleanten for en revisor.

§. 9. Referat
Alle beslutninger fra bestyrelsen og generalforsamlingen skal føres til protokols eller nedskrives i referat.
Der udfærdiges et referat af hvert bestyrelsesmøde og generalforsamling, som godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde under pkt. 1.
Protokol eller referat skal være tilgængelig for medlemmerne, og fremlægges på generalforsamlingen.

§. 10. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling.
Hvis denne generalforsamling underkender eksklusionen med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede bortfalder den.
Et ekskluderet medlem kan kun optages som medlem efter en ny generalforsamling med samme majoritet som anført.

§.11. Ophør
Klubben kan ophæves, hvis det bestemmes med 2/3 stemmetal af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamling med mindst 3 måneders mellemrum.
Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører ungdomsarbejde i Odense Kommune.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Foreningens vedtægter godkendt på generalforsamling 17.marts 2011 og 17.juni 2020